Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP

Udzielanie informacji publicznej na wniosek


Jeżeli nie znaleźli Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie potrzebnych informacji możecie Państwo złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej DRUK DO POBRANIA    

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Wojewódzki Urząd Pracy, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Koszty udostępnienia informacji

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Wojewódzki Urząd Pracy ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Wojewódzki Urząd Pracy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Zasady ustalania kosztów udzielenia informacji publicznej reguluje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy:

Zarządzenie Nr 35/21 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.), art. 18 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641) oraz § 5 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie - zarządzam, co następuje:

§ 1

Jeżeli w wyniku udostępnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania na wniosek, pojawią się dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku należy pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom, a określonej w § 2.

§ 2

Ustala się następujące opłaty za udostępnienie informacji publicznej na wniosek oraz udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania:

  1. za udostępnienie informacji publicznej w formie papierowej:
    1. 0,04 zł/szt. brutto za 1 stronę wydruku w formacie A4,
    2. 0,08 zł/szt. brutto za 1 stronę wydruku w formacie A3,

c)  0,15 zł/szt. brutto za jedną kopię czarno-białą,

d) 0,40 zł/szt. brutto za kopię kolorową;

  1. za udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej:
  1. na płycie CD – 2 zł/szt.,
  2. na płycie DVD – 3 zł/szt.
  1. za udostępnienie informacji publicznej w innej formie wskazanej we wniosku – rzeczywiste koszty przygotowania informacji.

§ 3

1.  Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za udostępnienie, przekształcenie informacji lub udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, gdy opłata wynosi co najmniej 5,00 zł.

2.  Opłaty, o których mowa w § 2, uiszcza się przelewem lub przekazem na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Nr 12 1020 1026 0000 1402 0232 3475 – w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz znak sprawy z dopiskiem „informacja publiczna”.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 28/16 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie  z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2021 r.

 


Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu

ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (
Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.)

 

Wytworzył:
Barbara Krupa
Udostępnił:
Skutecki Paweł
(2004-04-19 09:59:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Trusewicz Bartosz
(2021-12-07 13:57:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki