☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP

Udzielanie informacji publicznej na wniosek


Jeżeli nie znaleźli Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie potrzebnych informacji możecie Państwo złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej DRUK DO POBRANIA    

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Wojewódzki Urząd Pracy, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Koszty udostępnienia informacji

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Wojewódzki Urząd Pracy ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Wojewódzki Urząd Pracy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Zasady ustalania kosztów udzielenia informacji publicznej reguluje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Zarządzenie Nr 28/16 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania:

Zarządzenie Nr 28/16
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2016 r.


w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.), art. 17 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352) oraz § 11 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie - zarządzam, co następuje:

paragraf 1

Jeżeli w wyniku udostępnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania na wniosek, pojawią się dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku należy pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom, a określonej w paragrafie 2.

paragraf 2

Ustala się następujące opłaty za udostępnienie informacji publicznej na wniosek oraz udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania:
1)        za udostępnienie informacji publicznej w formie papierowej:

a)        0,04 zł/szt. brutto za 1 stronę wydruku w formacie A4,

b)        0,08 zł/szt. brutto za 1 stronę wydruku w formacie A3,

c)         0,15 zł/szt. brutto za jedną kopię czarno-białą,

d)        0,40 zł/szt. brutto za kopię kolorową;

2)        za udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej:

a)        na płycie CD – 1 zł/szt.,

b)        na płycie DVD – 2 zł/szt.

3)        za udostępnienie informacji publicznej w innej formie wskazanej we wniosku – rzeczywiste koszty przygotowania informacji.

paragraf 3

1.         Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za udostępnienie, przekształcenie informacji  lub udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, gdy opłata wynosi co najmniej 5,00 zł.

2.         Opłaty, o których mowa w paragrafie 2, uiszcza się przelewem lub przekazem na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Nr 12 1020 1026 0000 1402 0232 3475 –

w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz znak sprawy z dopiskiem „informacja publiczna”.

paragraf 4

Traci moc Zarządzenie Nr 13/13 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania.

paragraf 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2016 r.

 


Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu

ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (
T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.)

 

Wytworzył:
Barbara Krupa
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Rucki Marcin
(2010-06-25 10:25:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5627793