☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w warszawie

Środa 08.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
 
Data publikacji strony internetowej: 2014-06-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.10.2021.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 

  •  treści publikowanych informacji są w trakcie dostosowywania zgodnie ze standardem WCAG 2.1

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Pisarek, informatyka@wup.mazowsze.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 22 578 44 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy prowadzona jest w siedmiu lokalizacjach — trzech w Warszawie i na terenie Mazowsza przy pomocy pięciu filii zlokalizowanych w głównych miastach województwa: Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.
 

Siedziba główna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie mieści się przy ul. Młynarskiej 16 w Warszawie.

 
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 
Wejście do budynku znajduje się od ulicy Młynarskiej.
 
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 
Budynek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Młynarskiej 16 wyposażony jest w windę oraz szerokie korytarze, dzięki czemu osoby korzystające z wózków inwalidzkich mają zapewniony dostęp do większości pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze.
 
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 
Wejście do budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Młynarskiej 16 wyposażone jest w łagodny podjazd oraz automatyczne drzwi z czujnikiem ruchu i umożliwia dostęp osobom korzystającym z wózków inwalidzkich. Winda w budynku wyposażona jest w komunikaty głosowe oraz przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille'a znajdujące się w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych. Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, nie ma druku (napisów) powiększonego oraz oznaczenia kontrastowego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 
Przed budynkiem przy ul. Młynarskiej 16 wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Druga siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie mieści się przy ul. Leszno 21 w Warszawie

 
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 
Wejście do budynku znajduje się od ulicy Leszno (przedłużenie ul. Górczewskiej).
 
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 
Budynek siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Leszno 21 nie jest wyposażony w windę. Zaraz za wejściem do budynku znajdują się schody. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze. Osoby korzystające z wózków inwalidzkich nie mają zapewnionego dostępu do pomieszczeń znajdujących się w budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 
Wejście do budynku siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Leszno 21 wyposażone jest w łagodny podjazd oraz drzwi standardowe, lecz nie umożliwia dostępu osobom korzystającym z wózków inwalidzkich do pomieszczeń znajdujących się w budynku. W budynku nie ma windy. Nie są stosowane komunikaty głosowe. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, nie ma druku (napisów) powiększonego oraz oznaczenia kontrastowego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 
Przed budynkiem przy ul. Leszno 21 nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Trzecia siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie mieści się przy ul. Ciołka 10A w Warszawie

 
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 
Wejście do budynku znajduje się od ulicy Ciołka, w głębi za budynkiem o numerze 10.
 
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 
Budynek siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Ciołka 10A nie jest wyposażony w windę, korytarze nie są szerokie, w wyniku czego osoby korzystające z wózków inwalidzkich mają zapewniony dostęp wyłącznie do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze.
 
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 
Wejście do budynku siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Ciołka 10A wyposażone jest w łagodny podjazd oraz drzwi standardowe i umożliwia dostęp osobom korzystającym z wózków inwalidzkich jedynie do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. W budynku nie ma windy. Stosowane są komunikaty głosowe. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, nie ma druku (napisów) powiększonego oraz oznaczenia kontrastowego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 
Przed budynkiem przy ul. Ciołka 10A nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Siedziba Filii w Ciechanowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie mieści się przy ul. Wodnej 1


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 
Wejście do budynku znajduje się od ulicy Wodnej.
 
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 
Budynek ciechanowskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Wodnej 1 tylko w części znajdującej się na parterze jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mają możliwość załatwienia wszystkich sprawy w urzędzie w pomieszczeniu znajdującym się na parterze. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze. Budynek nie jest wyposażony w windę.
 
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 
Wejście do budynku ciechanowskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Wodnej  1 wyposażone jest w łagodny podjazd. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych. Na parterze  znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, nie ma druku (napisów) powiększonego oraz oznaczenia kontrastowego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 
Przed budynkiem przy ul. Wodnej 1 wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Siedziba Filii w Ostrołęce Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie mieści się przy ul. Poznańskiej 17

 UWAGA tymczasowa siedziba na czas remontu ul.Rolna 30a

 
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 
Wejście do budynku znajduje się od ulicy Rolnej.
 
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 
Lokalizacja Filii przy ul. Rolnej 30a mieści się na I pietrze.  W budynku nie ma windy, dlatego osoby niepełnosprawne nie mają możliwości załatwienia sprawy w urzędzie w pomieszczeniach znajdujących się na piętrze.  Na schodach zamontowane są poręcze.
 
Siedziba tymczasowa nie jest  dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych

 

Siedziba Filii w Płocku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie mieści się przy ul. Kolegialnej 19

 
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 
Wejście do budynku znajduje się od ulicy Kolegialnej 19.
 
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 
Budynek Urzędu wyposażony jest w windę oraz szerokie korytarze, dzięki czemu osoby korzystające z wózków inwalidzkich mają zapewniony dostęp do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach, w tym na parterze i 1-szym piętrze, gdzie znajduje się płocka filia urzędu.
 
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 
Wejście do budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Płocku przy ul. Kolegialnej 19 wyposażone jest w łagodny podjazd dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego oraz automatycznie otwierane drzwi . Winda w budynku wyposażona jest w przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, które znajdują się w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych. Na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, nie ma druku (napisów) powiększonego oraz oznaczenia kontrastowego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 
Przed budynkiem przy ul. Kolegialnej 19 (główne wejście)jest  wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej w odległości około 100m. Miejsca dla osób niepełnosprawnych znajdują się również na parkingu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (wjazd od ul. Sienkiewicza).

 

Siedziba Filii w Radomiu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie mieści się przy ul. Mokra 2

 
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 
Wejście do budynku znajduje się od ulicy Mokrej.
 
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 
Budynek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Radomiu przy ul. Mokrej 2 nie jest wyposażony  w windę, osoby korzystające z wózków inwalidzkich mają zapewniony dostęp do pomieszczeń na parterze. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 
Wejście do budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Radomiu przy ul. Mokrej 2 wyposażone jest w łagodny podjazd i umożliwia dostęp osobom korzystającym z wózków inwalidzkich. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, nie ma druku (napisów) powiększonego oraz oznaczenia kontrastowego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 
Przed budynkiem przy ul. Mokrej 2 nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

Siedziba Filii w Siedlcach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie mieści się przy ul. Pułaskiego 19/21

 
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 
Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio od ulicy Pułaskiego.
 
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 
Budynek Siedleckiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Pułaskiego 19/21 wyposażony jest w windę oraz szerokie korytarze, dzięki czemu osoby korzystające z wózków inwalidzkich mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze.
 
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 
Wejście do budynku Siedleckiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Pułaskiego 19/21 jest bezpośrednio prosto z ulicy. Drzwi nie posiadają czujników ruchu ani nie są otwierane automatycznie. Winda w budynku wyposażona jest w komunikaty głosowe oraz przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, które znajdują się w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych. Na pierwszym półpiętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, nie ma druku (napisów) powiększonego oraz oznaczenia kontrastowego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 
Przed budynkiem przy ul. Pułaskiego 19/21 wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich siedzib WUP w Warszawie.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 
Do wszystkich budynków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego/przewodnika i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego/przewodnika.
 
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie udostępnia usługi wspierające komunikowanie się osób niesłyszących lub słabo słyszących na podstawie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).
 
Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną", która zechce osobiście przyjść do urzędu w celu uzyskania informacji uzyska pomoc certyfikowanego tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika. Umożliwi to bezpośrednią obsługę osób uprawnionych, które w trakcie wizyty mogą liczyć na bezpłatną pomoc w komunikacji.
 
Osoby uprawnione
 
Osobami uprawnionymi są wszystkie osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Przede wszystkim są to osoby głuche (słabosłyszące, niedosłyszące i niesłyszące) i osoby głuchoniewidome. Mogą to być także osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami wpływającymi na posługiwanie się słuchem i mową, a także osoby niebędące osobami niepełnosprawnymi, a mające trudności w skutecznym komunikowaniu się  z innych przyczyn, np. ze względu na podeszły wiek.

 

OSOBA UPRAWNIONA MA PRAWO DO:

  1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej

Rozwiązaniem prawnym wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem takiej osoby ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKGON (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. 

  1. Skorzystania z usług tłumacza języka migowego

Osoba uprawniona, która chce skorzystać z pośrednictwa tłumacza lub tłumacza przewodnika zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wup@wup.mazowsze.pl , faksu (22) 578 44 07 lub złożyć w kancelarii urzędu.
Zgłoszenie zostanie przekazane do pracownika merytorycznego, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (sms, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.
Po otrzymaniu takiego zgłoszenia urząd ma obowiązek zamówić specjalistyczną usługę tłumacza z rejestru tłumaczy prowadzonego, zgodnie z ustawą, przez Wojewodę Mazowieckiego. Osoba zgłaszająca może wskazać konkretnego tłumacza z rejestru, który posługuje się właściwą odmianą języka migowego lub odpowiednimi umiejętnościami jako tłumacz przewodnik i odpowiada indywidualnym potrzebom uprawnionego.

 

UWAGA!

Osoba uprawniona ma prawo do korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się z urzędem.
Przedmiotowe świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.
 
Formularz zgłoszenia

 

Informacje o możliwościach kontaktowania się z Urzędem.

 
Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

  1. osobiście w Urzędzie;
  2. telefonicznie na numer: 22 578 44 00;
  3. faksem na numer: 22 578 44 07;
  4. pocztą elektroniczną na adres: wup@wup.mazowsze.pl ;
  5. listownie na adres: ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa;
  6. za pomocą formularza kontaktowego.

 
Osoby niepełnosprawne, mające trudności w poruszaniu się po schodach a zamierzające skorzystać z usług, które świadczone są w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie przy ul. Ciołka 10A lub ul. Leszno 21 (budynki nie posiadają windy i nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych), proszone są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia wizyty w budynku Urzędu przy ul. Młynarskiej 16.
 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:
Poradnictwo zawodowe: 22 532 22 08/ 41;
Koordynacja zabezpieczenia społecznego: 22 532 22 22/ 25/ 07;
EURES: 22 532 22 35/ 36;
Poradnictwo w zakresie przedsiębiorczości: 22 532 22 12/ 43;
Rejestr Instytucji Szkoleniowych: 22 532 22 28;
Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP:
22 532 22 27/ 13.
 
Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy:
22 532 22 65;
Projekty: 22 532 22 81;
                 22 532 22 55.
 
Wydział Obsługi Instytucji i Partnerów Rynku Pracy:
Agencje Zatrudnienia: 22 532 22 31/ 03.

Wytworzył:
(2020-09-28)
Udostępnił:
Ruciński Piotr
(2020-09-28 13:43:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ruciński Piotr
(2022-10-31 09:57:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2128624