☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogólna Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, tzw. RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (dalej „WUP”) ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, z którym można się skontaktować poprzez adres mailowy: wup@wup.mazowsze.pl, telefonicznie (22) 578 44 00 lub pisemnie na w/w adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/ Pan skontaktować poprzez adres mailowy: iod@wup.mazowsze.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • prowadzenia korespondencji zainicjowanej z Pani/Pana strony przez formularz kontaktowy;
 • wykonania zawartej z Panią/Panem umowy;
 • wykonania prawnie uzasadnionego interesu administratora, np. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • przepisów RODO;
 • przepisów z zakresu postępowania administracyjnego;
 • przepisów z zakresu polityki rynku pracy, w tym przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 • dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • inni administratorzy, tj. podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • podmioty przetwarzające, z którymi WUP zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z uwagi na szczególną sytuację;
 • przenoszenia danych osobowych, jeśli zostaną spełnione warunki z art. 20 RODO.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/ ).

Informacje o zbieranych danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy;
 • dobrowolne, w przypadku gdy podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skorzystania z usług świadczonych przez WUP.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wytworzył:
(2018-05-25)
Udostępnił:
BIP WUP Warszawa Administrator
(2018-05-28 10:08:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Miazek Mateusz
(2020-07-16 09:18:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5627793