☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w warszawie

Środa 08.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogólna Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) poniżej przekazuję następujące informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: wup@wup.mazowsze.pl , telefonicznie (22) 578-44-00 lub pisemnie na wyżej wymieniony adres siedziby.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan skontaktować z inspektorem ochrony danych przez adres e-mail: iod@wup.mazowsze.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 2. prowadzenia korespondencji zainicjowanej z Pani/Pana strony przez formularz kontaktowy;
 3. wykonania zawartej z Panią/Panem umowy;
 4. wykonania prawnie uzasadnionego interesu administratora, np. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 1. W zależności od charakteru sprawy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 1. przepisów RODO;
 2. przepisów z zakresu postępowania administracyjnego;
 3. przepisów z zakresu polityki rynku pracy, w tym przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 4. dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-techniczną na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
 2. W zależności od charakteru sprawy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów o archiwizacji.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację;
 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. przenoszenia danych osobowych, jeśli zostaną spełnione warunki z art. 20 RODO
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/ ).
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być:
 1. wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 2. wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy;
 3. dobrowolne, w przypadku gdy podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skorzystania z usług świadczonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Wytworzył:
(2018-05-25)
Udostępnił:
BIP WUP Warszawa Administrator
(2018-05-28 10:13:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Miazek Mateusz
(2021-12-13 14:12:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2128624