Obsługa osób niesłyszących lub słabo słyszących

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie udostępnia usługi wspierające komunikowanie się osób niesłyszących lub słabo słyszących na podstawie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.).

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, która zechce osobiście przyjść do urzędu w celu uzyskania informacji uzyska pomoc certyfikowanego tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika. Umożliwi to bezpośrednią obsługę osób uprawnionych, które w trakcie wizyty mogą liczyć na bezpłatną pomoc w komunikacji.

Osoby uprawnione

Osobami uprawnionymi są wszystkie osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Przede wszystkim są to osoby głuche (słabosłyszące, niedosłyszące i niesłyszące) i osoby głuchoniewidome. Mogą to być także osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami wpływającymi na posługiwanie się słuchem i mową, a także osoby niebędące osobami niepełnosprawnymi, a mające trudności w skutecznym komunikowaniu się  z innych przyczyn, np. ze względu na podeszły wiek.

 

OSOBA UPRAWNIONA MA PRAWO DO:

Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej

Rozwiązaniem prawnym wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem takiej osoby ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKGON (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

 

Skorzystania z usług tłumacza języka migowego

Osoba uprawniona, która chce skorzystać z pośrednictwa tłumacza lub tłumacza przewodnika zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: wup@wup.mazowsze.pl), faksu (22) 578 44 07 lub złożyć w kancelarii urzędu.

Zgłoszenie zostanie przekazane do pracownika merytorycznego, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (sms, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.

Po otrzymaniu takiego zgłoszenia urząd ma obowiązek zamówić specjalistyczną usługę tłumacza z rejestru tłumaczy prowadzonego, zgodnie z ustawą, przez Wojewodę Mazowieckiego. Osoba zgłaszająca może wskazać konkretnego tłumacza z rejestru, który posługuje się właściwą odmianą języka migowego lub odpowiednimi umiejętnościami jako tłumacz przewodnik i odpowiada indywidualnym potrzebom uprawnionego.

UWAGA!

Osoba uprawniona ma prawo do korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się z urzędem.

Przedmiotowe świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Formularz zgłoszenia

Wytworzył:
(2014-06-06)
Udostępnił:
Trusewicz Bartosz
(2014-06-06 14:02:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Trusewicz Bartosz
(2014-06-06 14:06:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki