☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz.U. z 2016 r., poz. 352).

 

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy określa:

 

Zarządzenie Nr 27/16
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Na podstawie art. 13 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352) oraz § 11 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie - zarządzam, co następuje:

paragraf 1

1.         Podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego udostępnione przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, zwany dalej „Urzędem”, jest zobowiązany w tym zakresie do podania:
1)        źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie dopisku o treści: „Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie”;
2)        czasu (dzień, miesiąc, rok) wytworzenia informacji przez Urząd, o ile został on określony;
3)        czasu (dzień, miesiąc, rok) pozyskania informacji sektora publicznego z Urzędu.
2.         Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego dokonał ich przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z Urzędu materiału w zmienionej formie.
3.         Podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego mające cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) lub stanowiące bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ma obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
4.         Urząd nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej.

paragraf 2

1.         Zasady, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do informacji sektora publicznego udostępnionych poprzez:
1)        opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;
2)        udostępnienie w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
3)        przekazanie na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego z zastrzeżeniem ust. 2.
2.         Przy przekazywaniu informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Urząd może każdorazowo określić inne niż wymienione w paragrafie 1 warunki ponownego wykorzystywania, zgodnie z art. 23 ust. 1 p. 3) ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.


paragraf 3

1.         Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku, o którym mowa w paragrafie 2 ust 1 pkt 3, wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, Urząd pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
2.         Koszty, o których mowa w ust. 1, ustalane są indywidualnie, w oparciu o zasady określone odrębnym zarządzeniem.

paragraf 4

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne, przez podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi.

paragraf 5

Traci moc Zarządzenie Nr 14/13 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej.

paragraf 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2016 r.Informacja o środkach prawnych, przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu.
Środki prawne, przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 

1.    Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

2.    Od decyzji Urzędu odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji rozstrzygającej o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie służy odwołanie, które wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

3.    Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), z tym że:

a.    przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

b.    skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

II. Prawo do sprzeciwu

1.    Wnioskodawca, który otrzymał od podmiotu zobowiązanego do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego ofertę, zawierającą warunki ponownego jej wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za jej ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć do podmiotu zobowiązanego sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o jej przyjęciu. Brak  zawiadomienia przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

2.    W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.

Wytworzył:
Bartosz Trusewicz
(2013-03-15)
Udostępnił:
Trusewicz Bartosz
(2013-03-14 14:30:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Trusewicz Bartosz
(2013-03-15 12:24:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5627793