Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych stanowi ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz.U. z 2021 r., poz. 1641).

 

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy określa:

 

Zarządzenie Nr 34/21 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Na podstawie art. 14 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641) oraz § 5 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie - zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego udostępnione przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, zwany dalej „Urzędem”, jest zobowiązany w tym zakresie do podania:
 • źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie dopisku o treści: „Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie”;
 • czasu (dzień, miesiąc, rok) wytworzenia informacji przez Urząd, o ile został on określony;
 • czasu (dzień, miesiąc, rok) pozyskania informacji sektora publicznego z Urzędu.
 1. Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego dokonał ich przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z Urzędu materiału w zmienionej formie.
 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego mające cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) lub stanowiące bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r. poz. 386), ma obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
 3. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej.

§ 2

 1. Zasady, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do informacji sektora publicznego udostępnionych poprzez:
 • opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;
 • udostępnienie w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
 • przekazanie na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego z zastrzeżeniem ust. 2.
  1. Przy przekazywaniu informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Urząd może każdorazowo określić inne niż wymienione w § 1 warunki ponownego wykorzystywania, zgodnie z art. 41 ust. 1 p. 4) ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

§ 3

 1. Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt 3, wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, Urząd pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 2.  Koszty, o których mowa w ust. 1, ustalane są indywidualnie, w oparciu o zasady określone odrębnym zarządzeniem.

§ 4

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne, przez podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 27/16 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2021 r.
Informacja o środkach prawnych, przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu.
Środki prawne, przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 

1.    W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).

2.    Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

3.    Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), z tym że:

a.    przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

b.    skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

II. Prawo do sprzeciwu

1.    Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

2.    W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wytworzył:
Bartosz Trusewicz
(2021-12-07)
Udostępnił:
Trusewicz Bartosz
(2013-03-15 11:28:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Trusewicz Bartosz
(2021-12-07 13:49:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki