☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w warszawie

Środa 08.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut

Uchwała Nr 180/11

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia  21 listopada 2011 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.[1]), art. 8 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.[2]) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[3]) – uchwala się, co następuje:

Paragraf 1

Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie stanowiący załącznik do uchwały Nr 29/30/2000 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zmienionej uchwałą Nr 235/05 z dnia 19 grudnia 2005 r., uchwałą Nr 21/06 z dnia 6 lutego 2006 r., uchwałą Nr 15/09 z dnia 9 lutego 2009 r., uchwałą Nr 20/10 z dnia 2 lutego 2010 r. oraz uchwałą Nr 49/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

Paragraf 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

Paragraf 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

 

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

 

 

Ludwik Rakowski

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr 180/11

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 21 listopada 2011 r.

 

 

STATUT WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE

 

ROZDZIAŁ  I

Przepisy ogólne

 

Paragraf 1

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, zwany dalej „Urzędem”, jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Mazowieckiego, zwanego dalej „Województwem”.

 

Paragraf 2

Urząd działa w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.[4]) zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego statutu.

 

Paragraf 3

1.     Siedzibą Urzędu jest m. st. Warszawa.

2.     Obszar działania Urzędu obejmuje Województwo.

3.     Urząd posiada filie w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

 

Paragraf 4

Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Zarząd Województwa.

 

ROZDZIAŁ  II

Zakres działalności

Paragraf 5

Urząd realizuje zadania samorządu Województwa w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy a także z zakresu polityki rynku pracy wynikające z art. 8 Ustawy.

Paragraf 6

Urząd realizuje także zadania:

1)     zlecone Marszałkowi Województwa z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 z późn. zm.[5]);

2)     Marszałka Województwa w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych określone w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.[6]) oraz wynikające z innych ustaw w przypadku ich finansowania ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

3)     Marszałka Województwa określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);

4)     Marszałka Województwa dotyczące kontroli w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, o których mowa w art. 19, art. 19a, art. 19e i art. 19f Ustawy.

Paragraf 7

Urząd może realizować inne zadania, w tym zlecone przez Marszałka Województwa lub Zarząd Województwa, a także z zakresu administracji rządowej na podstawie odpowiednich aktów normatywnych lub porozumień.

 

ROZDZIAŁ  III

Organizacja wewnętrzna

Paragraf 8

1.     Dyrektor reprezentuje Urząd na zewnątrz, organizuje pracę oraz odpowiada za całokształt jego działalności.

2.     Do zakresu działania Dyrektora Urzędu należy w szczególności:

1)     podejmowanie niezbędnych działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej zmierzających do funkcjonowania Urzędu na najwyższym poziomie;

2)     kierowanie sprawami organizacyjnymi i administracyjno – finansowymi;

3)     wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;

4)     tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu;

5)     wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych.

3.     Dyrektor zatrudnia pracowników w liczbie zapewniającej efektywne realizowanie zadań statutowych z uwzględnieniem możliwości finansowych Urzędu.

4.     Dyrektor kieruje Urzędem przy pomocy Wicedyrektorów oraz Dyrektorów Filii.

 

Paragraf 9

1.     Marszałek Województwa powołuje i odwołuje Dyrektora Urzędu w trybie art. 8 ust. 6 Ustawy.

2.     Wicedyrektorów Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa.

 

Paragraf 10

 

Dyrektor, w drodze zarządzenia, po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa nadaje Urzędowi regulamin organizacyjny, określając w nim w szczególności: strukturę organizacyjną, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, zakresy uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej, zasady zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności, a także zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism w Urzędzie.

 

ROZDZIAŁ  IV

Gospodarka finansowa

Paragraf 11

1.     Urząd działa w formie jednostki budżetowej.

2.     Działalność Urzędu finansowana jest z budżetu Województwa oraz funduszy celowych lub innych źródeł na podstawie odrębnych przepisów.

3.     Urząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[7]). Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Urzędu ponosi Dyrektor i Główny Księgowy w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.[8]).

4.     Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest plan finansowy.

5.     Urząd sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość finansową.

 

Paragraf 12

1.     W sprawach majątkowych nie przekraczających czynności związanych z bieżącą działalnością statutową Urzędu, w tym zaciąganie zobowiązań finansowych oraz w sprawach związanych z reprezentowaniem przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszelkich postępowaniach związanych z działalnością Urzędu, Dyrektor Urzędu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

2.     W zakresie gospodarowania mieniem Województwa Dyrektor Urzędu, jako kierownik jednostki organizacyjnej samorządu Województwa nieposiadającej osobowości prawnej, działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa.

3.     Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda, w formie uchwały Zarządu Województwa.

 

ROZDZIAŁ  V

Przepis końcowy

Paragraf 13

Zmiany w Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 


¹) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700, Nr 257 poz. 1725 i poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1206 i poz. 1211.

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

[4])Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700, Nr 257 poz. 1725 i poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1206 i poz. 1211.

[5]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654.

[6]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz. 1035, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 18, poz. 100, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 197, poz. 1170.

[7]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

[8]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585 i Nr 199, poz. 1175.

Pobierz (dokument PDF):

Imagestatut Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Wytworzył:
Barbara Krupa
Udostępnił:
Rucki Marcin
(2010-06-17 11:33:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Trusewicz Bartosz
(2016-05-18 09:47:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2128624