☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zatrudnienie na stanowiska pomocnicze i obsługi lub umowy na zastępstwo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie uprzejmie informuje, że osoby, które są zainteresowane zatrudnieniem w WUP w Warszawie na stanowiskach pomocniczych i obsługi lub na umowę o pracę na zastępstwo, zapraszamy do składania swojego Curriculum Vitae podpisanego własnoręcznie oraz opatrzonego klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, w celu przechowywania w bazie potencjalnych kandydatów do pracy dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska pomocnicze i obsługi lub na umowy na zastępstwo”, listu motywacyjnego  na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa z dopiskiem „Oferta na stanowisko pomocnicze i obsługi lub na zastępstwo” oraz oświadczenie, że zapoznałam/em się z  klauzulą informacyjną  (art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i swobodnym przepływem takich danych).

                                                                           

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie na stanowisku pomocniczym i obsługi lub umowy na zastępstwo

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres mailowy wup@wup.mazowsze.pl, telefonicznie (22) 578 44 00 lub pisemnie na w/w adres siedziby administratora.

2.    We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się poprzez adres mailowy iod@wup.mazowsze.pl

3.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi lub umowy na zastępstwo.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

·      art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, w tym również danych szczególnych kategorii (jeśli zostały podane);

·      art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2019 poz. 1040 t.j., z późn. zm.), tj. zakresu danych osobowych, których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5.    Pani/Pana dane będą przechowywane 3 miesiące od momentu otrzymania dokumentów aplikacyjnych lub do momentu cofnięcia zgody, wyrażonej na potrzeby procesu rekrutacji na stanowiska pomocnicze i obsługi lub umowy na zastępstwo.

6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom danych.

7.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:

·      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem;

·      dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;

·      usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;

·      wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.    Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, nie spowoduje negatywnych konsekwencji, w tym nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.   

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Włodarczyk
(2020-01-07 16:15:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Włodarczyk
(2020-01-07 16:16:21)
 
liczba odwiedzin: 4825964

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X