☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wtorek 23.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 500153672-N-2018 z dnia 03-07-2018 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie: Usługa w zakresie przeprowadzenia badania pn. Warunki pracy oraz determinanty imigracji obywateli Ukrainy do województwa mazowieckiego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560723-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 1636205000019, ul. ul. Młynarska  16, 01205   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 5784400 centrala, 5784489, e-mail zzp@wup.mazowsze.pl, faks 225 784 418.
Adres strony internetowej (url): wupwarszawa.praca.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa w zakresie przeprowadzenia badania pn. Warunki pracy oraz determinanty imigracji obywateli Ukrainy do województwa mazowieckiego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZZP.3221-77/18/MC
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia badania pn. Warunki pracy oraz determinanty imigracji obywateli Ukrainy do województwa mazowieckiego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Badanie realizowane będzie w ramach trzech modułów badawczych z zastosowaniem metod mieszanych. Cel główny badania Identyfikacja czynników, jakie miały znaczenie dla imigrantów z Ukrainy w kontekście ich decyzji dotyczących osiedlenia się i podjęcia zatrudnienia na terenie województwa mazowieckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79300000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp zamawiający unieważnia podstępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć kwoty do najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu złożono dwie oferty. Zamawiający zgodnie z art. 24aa uPzp dokonał najpierw oceny ofert. Oferta konsorcjum Danae Sp. z o.o. i Realizacja Sp. z o.o., na kwotę 163 467,00 zł brutto, otrzymała najwyższą liczbę punków w kryteriach oceny ofert – 65,65 pkt. Zamawiający musi unieważnić postępowanie ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć kwoty do najkorzystniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Wytworzył:
Maciej Cieśla
(2018-07-03)
Udostępnił:
Maciej Cieśla
(2018-07-03 13:49:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Cieśla
(2018-07-03 13:49:53)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X