☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wtorek 23.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 560723-N-2018 z dnia 2018-05-18 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie: Usługa w zakresie przeprowadzenia badania pn. Warunki pracy oraz determinanty imigracji obywateli Ukrainy do województwa mazowieckiego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 1636205000019, ul. ul. Młynarska  16 , 01205   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 5784400 centrala, 5784489, e-mail zzp@wup.mazowsze.pl, faks 225 784 418.
Adres strony internetowej (URL): wupwarszawa.praca.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
wupwarszawa.praca.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Kancelaria Ogólna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie przeprowadzenia badania pn. Warunki pracy oraz determinanty imigracji obywateli Ukrainy do województwa mazowieckiego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Numer referencyjny: ZZP.3221-77/18/MC
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia badania pn. Warunki pracy oraz determinanty imigracji obywateli Ukrainy do województwa mazowieckiego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Badanie realizowane będzie w ramach trzech modułów badawczych z zastosowaniem metod mieszanych. Cel główny badania Identyfikacja czynników, jakie miały znaczenie dla imigrantów z Ukrainy w kontekście ich decyzji dotyczących osiedlenia się i podjęcia zatrudnienia na terenie województwa mazowieckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79300000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-17

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 2.1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca załączy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował należycie 2 (dwa) badania dotyczące rynku pracy, każda wykazana usługa zrealizowana na kwotę co najmniej 100 000 zł brutto. 2.2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, a w szczególności: a) siecią ankieterską, która zapewni optymalne wykonanie badania ilościowego na terenie województwa mazowieckiego (ankieterzy wchodzący w skład sieci muszą posiadać doświadczenie w realizowaniu badań ilościowych z zastosowaniem różnych technik badawczych - ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania urządzeń mobilnych); b) zapleczem technicznym oraz badawczym umożliwiającym przeprowadzenie całości badania, zebranie i analizę wyników. 2.3) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: a) co najmniej jednym członkiem zespołu badawczego posiadającym minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji oraz koordynacji minimum 2 badań z obszaru rynku pracy; osoba wskazana w ofercie pełnić będzie funkcję kierownika zespołu badawczego; W celu realizacji zamówienia, w myśl art. 29 ust. 3a uPzp, Wykonawca/ Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić w wymiarze ¼ etatu kierownika zespołu badawczego. Kierownik zespołu badawczego ma być zatrudniony nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy; b) co najmniej jednym ekspertem lub badaczem wyspecjalizowanym w dziedzinie badań ilościowych, z których każdy jest autorem lub współautorem minimum jednej publikacji i/lub raportu dotyczących tematyki rynku pracy zawierających wyniki badań z wykorzystaniem metod ilościowych; c) co najmniej jednym ekspertem lub badaczem wyspecjalizowanym w dziedzinie badań jakościowych, z których każdy jest autorem lub współautorem minimum jednej publikacji i/lub raportu dotyczących tematyki rynku pracy zawierających wyniki badań z wykorzystaniem metod jakościowych; d) co najmniej jednym analitykiem posiadającym doświadczenie w zakresie analizy statystycznej i interpretacji danych ilościowych (w tym z wykorzystaniem metod ekonometrycznych); e) co najmniej jednym specjalistą zajmującym się metodologią badań, w tym doborem próby, zarządzaniem i kontrolą całości projektów badawczych oraz realizacją ilościowych badań terenowych (szczególnie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych); f) co najmniej jednym moderatorem posługującym się językiem ukraińskim w stopniu umożliwiającym realizację celów badania FGI, który będzie prowadzić FGI w projekcie oraz posiadający doświadczenie w realizacji jakościowych badań terenowych w zakresie tematyki rynku pracy i/lub migracji. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia następujących funkcji przez jedną osobę (pod warunkiem spełniania łącznie wszystkich wymagań określonych dla każdej z tych funkcji): a) Badacz wyspecjalizowany w dziedzinie badań ilościowych oraz analityk w zakresie interpretacji danych ilościowych, b) Badacz wyspecjalizowany w dziedzinie badań jakościowych oraz moderator FGI. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w wymiarze ¼ etatu osoby sprawującej funkcję kierownika zespołu badawczego. Zamawiającemu lub podmiotowi działającemu w jego imieniu przysługiwać będzie prawo do kontroli wykonawcy w zakresie zatrudnienia przez niego osoby do wykonywania czynności, o których mowa wyżej, na zasadach opisanych w Umowie. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia wykonawcy. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia zostały określone w Umowie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 uPzp wykonawca składa: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp; 2) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacja zamieszczana po otwarciu ofert), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w § 5 ust. 2, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, liczby osób, oraz załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Załącznik nr 5 do SIWZ. 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik nr 6 do SIWZ. Osoby przedstawione w ofercie jako spełniające kryteria zamówienia muszą stanowić skład zespołu badawczego. 3) Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, dotyczące zaplecza technicznego oraz badawczego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ofertę merytoryczną, która podlega ocenie zgodnie z § 14 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Ocena marytoryczna 70,00
Cena 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Projekty umów stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. W uzasadnionych przypadkach wykonawca może, za pisemną zgodą zamawiającego: a) Zmienić osobę pełniącą funkcję kierownika zespołu badawczego. Zmiany takiej wykonawca może dokonać w przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia, wykonawca jest zobowiązany powiadomić zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź drogą elektroniczną) w terminie do 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. Wykonawca/podwykonawca w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia jest zobowiązany zatrudnić inną osobę nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. Ww. zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. b) Zmienić skład osobowy zespołu wykonującego usługi objęte niniejszą umową. Zmiany takiej wykonawca może dokonać w uzasadnionych przypadkach pod warunkiem, że osoby zastępujące będą posiadać kwalifikacje nie niższe niż określone w SIWZ, co zostanie przez Wykonawcę odpowiednio udokumentowane. Ww. zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany składu zespołu realizującego badanie na każdym etapie realizacji badań (wszystkich członków zespołu realizującego projekt po stronie wykonawcy: ekspertów, badaczy, analityków i innych osób biorących udział w realizacji badań). W takim przypadku wykonawca dokonana takiej zmiany w terminie 14 dni od otrzymania żądania od zamawiającego z zastrzeżeniem, że osoby zastępujące będą posiadać kwalifikacje nie niższe niż określone w SIWZ, co zostanie przez Wykonawcę odpowiednio udokumentowane. Ww. zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Wynagrodzenie może zostać obniżone: a) w przypadku zaakceptowania przez zamawiającego zmniejszenia wielkości zrealizowanej próby. Obniżenie będzie wynikać z iloczynu ceny jednostkowej faktycznie zrealizowanych wywiadów/ ankiet oraz ich liczby. Zmiany te wymagają aneksu do umowy, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie. b) w przypadku zaakceptowania przez zamawiającego zmiany techniki badawczej i/lub związanej z nimi liczby wywiadów/ ankiet w trakcie realizacji umowy. W takim wypadku, Wykonawca przedstawi cenę jednostkową wywiadu w zmienionej technice i planowaną do wykonania ich liczbę. Zmiana wynagrodzenia będzie wynikać z cen jednostkowych wywiadów i ich faktycznie zrealizowanej liczby. Zmiany te wymagają aneksu do umowy, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania pisemnej zgody zamawiającego. Strony dopuszczają możliwość zmian w umowie w zakresie: terminów wskazanych w Harmonogramie, stosowanych kryteriów doboru próby, wielkości próby oraz stosowanych technik badawczych, nie mogą one jednak spowodować zwiększenia wynagrodzenia umownego określonego w umowie. Zmiany te wymagają aneksu do umowy, a wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie, w następujących sytuacjach: a) zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które będą miały wpływ na termin lub zakres realizacji przedmiotu umowy; b) przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy, powodująca konieczność modyfikacji terminów wskazanych w Harmonogramie; c) wystąpienie zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; d) wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian w zakresie struktury działań (wielkości i/lub kryteriów doboru próby, technik badawczych) objętych zamówieniem, niemających wpływu na osiągnięcie celów zamówienia, uzasadnionych celowością, gospodarnością lub obiektywną niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy. Wszelkie inne zmiany takie jak: modyfikacje narzędzi, procedur badawczych, źródeł danych i jakichkolwiek innych elementów badania muszą być konsultowane z zamawiającym i wymagają każdorazowo uprzedniej pisemnej akceptacji zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być przygotowana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Wytworzył:
Maciej Cieśla
(2018-05-18)
Udostępnił:
Maciej Cieśla
(2018-05-18 13:41:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Cieśla
(2018-05-18 13:42:29)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X