☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Czwartek 15.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500108959-N-2018 z dnia 17-05-2018 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie: Zakup powierzchni prasowej celem emisji ogłoszeń oraz artykułów sponsorowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Pomoc Techniczna POWER i RPO WM
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544208-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 1636205000019, ul. ul. Młynarska  16, 01205   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 5784400 centrala, 5784489, e-mail zzp@wup.mazowsze.pl, faks 225 784 418.
Adres strony internetowej (url): wupwarszawa.praca.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup powierzchni prasowej celem emisji ogłoszeń oraz artykułów sponsorowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego II
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZZP.326-12/18/AR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup powierzchni prasowej celem emisji ogłoszeń oraz artykułów sponsorowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załączniku nr 2 do SIWZ. 1) Artykuły mają ukazać się w 6 płatnych lub bezpłatnych tygodnikach lokalnych ukazujących się/ dostępnych w miastach: Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce oraz na obszarze aglomeracji warszawskiej. Na obszarze aglomeracji warszawskiej dopuszcza się publikację artykułów również w tygodnikach bezpłatnych. 2) Wymogi w zakresie publikatora: a) ukazuje się w formie drukowanej; b) posiada funkcję informacyjną; c) nie zalicza się do gazet o charakterze rozrywkowym, tabloidowym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79970000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 110884.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Reklamy Gazet Lokalnych Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sądowa 4
Kod pocztowy: 88-400
Miejscowość: Żnin
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 98400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 98400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 109027.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wytworzył:
Andrzej Rzewiński
(2018-05-17)
Udostępnił:
Andrzej Rzewinski
(2018-05-17 09:27:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Rzewinski
(2018-05-17 09:28:04)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X